top of page

ANDRZEJ PAWŁOWSKI

Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności  prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Specjalizuje się w szczególności w kwestiach  związanych z odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości, badaniu stanu prawnego nieruchomości w celu zminimalizowania ryzyk transakcyjnych, obsługą transakcji związanych z  nieruchomościami oraz bieżącymi kwestiami związanymi z  zarządzaniem nieruchomościami. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych i sądowo–administracyjnych.     Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowych mających na celu odzyskanie własności nieruchomości lub uzyskanie odszkodowania z tytułu nieruchomości utraconych.

 

Przeprowadza szkolenia z zakresu prawa administracyjnego oraz ogólnego postępowania administracyjnego (kodeks postępowania administracyjnego i ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). 

 

Sporządza wnioski, odwołania i zażalenia w postępowaniu administracyjnym, a także zarzuty i zażalenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

 

Sporządza opinie prawne oraz skargi na akty prawa miejscowego, w tym na uchwały, dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page