top of page
  • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - podmioty zobowiązane do wpisu i kary za jego brak.

26.05.2021

Autor: Jarosław Kruk - radca prawny, partner zarządzający | Sylwia Działo - prawnik


Jakie podmioty są zobowiązane do wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? Jaka grozi kara za brak wpisu w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy?


Nowelizacja z dnia 30 marca 2021 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu rozszerzyła katalog podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji.


W nowym brzmieniu ustawy oprócz spółek wymienionych w art. 58 ust. 1-5 czyli mi.in. spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również spółek akcyjnych, do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych będą także zobowiązane w nowo dodanych ust. 6 - 13 trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne nawiązujące stosunki gospodarcze lub nabywające nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu. Dodatkowo zgłoszeniu będą podlegać spółki partnerskie, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego czy fundacje.


Podmioty te, będą miały ściśle określony termin na dokonanie wpisu, a mianowicie 7 dni od momentu rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku trustów termin ten będzie liczony od dnia utworzenia trustu, przeniesienia siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez powiernika trustu lub osobę zajmującą równoważne stanowisko albo nawiązania stosunków gospodarczych lub nabycia nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu lub na rzecz trustu, przez powiernika trustu lub osobę zajmującą równoważne stanowisko. Zgodnie z brzmieniem nowo dodanego ust. 1a w art. 61 osoby dokonujące zgłoszeń są zobowiązane do podania danych osobowych m.in. imienia i nazwiska, obywatelstwa, państwa zamieszkania, numeru pesel lub daty urodzenia, a także funkcji uprawniającej do dokonania przedmiotowego zgłoszenia.


Nowelizacja ustawy w art. 68 wskazuje, że instytucje obowiązane mają obowiązek odnotowywać rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a ustalonymi przez nią informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta, podejmować czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności, a także poinformować odpowiedni organ o takich rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją dotyczącą rozbieżności.


Co istotne, nowelizacja wskazuje, że osoba dokonująca zgłoszenia lub aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, w której szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji nie ponosi odpowiedzialności.


Ustawodawca we wskazanej nowelizacji zdecydował się także na znaczące podniesienie obowiązującej kwoty kary pieniężnej.


I tak, w przypadku kiedy beneficjent rzeczywisty nie dopełni obowiązku dostarczenia stosownych informacji podmiotowi zobowiązanemu do dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będzie podlegał on karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.


W przypadku, gdy wyżej wymienione podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji, powiernik lub osoba zajmująca stanowisko równoważne nie dopełnią obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji wpisów w terminie wskazanym w ustawie, a także podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, będą podlegać karze pieniężnej w kwocie aż do wysokości 1 000 000 zł.


Do nakładania wyżej wymienionych kar pieniężnych będzie uprawniony Minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Commentaires


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page