top of page
 • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Oczekiwana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

16.09.2020

KW KRUK I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA


Rządowe Centrum Legislacji opublikowało informację dotyczącą przygotowania przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw - obecnie prace nad projektem są w toku. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów był wyznaczony na II kwartał 2020 r.

Celem nowelizacji ustawy jest: „implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018r. (tzw. Dyrektywa V AML) zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE”. Termin na implementację przepisów dyrektywy określono na 10 stycznia 2020 r.


Rozwiązania ujęte w projekcie ustawy dotyczą przede wszystkim:

 • doprecyzowania listy instytucji obowiązanych, w szczególności dodanie do niej przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie działami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro- bez względu na to, czy transakcja jest pojedynczą operacją, czy stanowi kilka operacji, które mogą być ze sobą powiązane).

 • do listy instytucji obowiązanych dodano również przedsiębiorców, którzy nie są doradcami podatkowymi, ale świadczą porady w zakresie podatków,

 • zakwalifikowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jako jednostki analityki finansowej oraz rozszerzenie zakresu statystyk prowadzonych przez GIIF,

 • doprecyzowania zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane, m.in. obowiązek ich stosowania w przypadku zmiany danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego, obowiązek uzyskania od potencjalnego klienta potwierdzenia rejestracji we właściwym rejestrze, zniesiono obowiązek każdorazowej weryfikacji danych dotyczących serii i numeru dowodu tożsamości, obowiązek udokumentowania czynności związanych z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego, jeśli jest to osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze,

 • podwyższenia progu pozwalającego na odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego z kwoty 50 euro do kwoty 150 euro, w odniesieniu do pieniądza elektronicznego,

 • doprecyzowania zasad przechowywania przez instytucje obowiązane informacji i dokumentów uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego- dalsze przechowywanie będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowań karnych lub w sprawach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,

 • wprowadzenia obowiązku publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych uznanych za eksponowane stanowiska polityczne- w Polsce wykaz takich stanowisk zostanie określony w formie rozporządzenia ministra właściwego ds. finansów publicznych,

 • wprowadzenia rozwiązań, które dotyczą reglamentacji działalności związanej ze świadczeniem usług na rzecz spółek i trustów oraz działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie walut wirtualnych - wprowadzenie instytucji rejestrów,

 • obowiązku ustalania struktury własności i kontroli klienta w ramach instytucji trustu,

 • rozszerzenia katalogu sankcji za naruszenie przez instytucje obowiązane obowiązków wynikających z przepisów ustawy,

 • wprowadzenia mechanizmów weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, w szczególności obowiązek instytucji obowiązanych rejestrowania wszelkich rozbieżności pomiędzy ustalonym stanem faktycznym, a danymi dostępnymi w CRBR. Ponadto beneficjent rzeczywisty może zostać ukarany karą pieniężną za niedostarczenie potrzebnych informacji podmiotowi obowiązanemu do dokonania wpisu do CRBR.

 • umożliwienia pracownikom oraz innym osobom działającym na rzecz instytucji obowiązanych „bezpiecznego” zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi lub właściwemu prokuratorowi podejrzeń popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz zapewnienie ochrony przed negatywnymi działaniami np. działaniami o charakterze represyjnymi lub groźbami karalnymi,

Głównym celem projektu jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy V AML , które wpływają na zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych i jednocześnie zwiększają skuteczność regulacji. W projekcie są również zawarte przepisy wynikające z doświadczeń regulacyjnych i nadzorczych, które mają na celu poprawę funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z opinią wydaną przez Radę Legislacyjną do projektu należy wnieść poprawki w celu doprecyzowania wprowadzanych oraz zmieniających się przepisów, a także w celu wskazania instrumentów weryfikacyjnych instytucji prawa materialnego, dzięki którym założenia regulacji ustawowych będą mogły efektywnie funkcjonować. Mimo wszystko Rada Legislacyjna stwierdziła, że projekt może być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych.


W chwili obecnej projekt ustawy znajduje się w Komitecie do Spraw Europejskich i trudno powiedzieć, kiedy zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw oraz jaka będzie dokładna treść, ponieważ w dalszym ciągu trwają pracę oraz wprowadzane są zmiany.

Comments


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page