top of page
  • Stanisław Michałowski

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego na rzecz Sił Zbrojnych w formie leasingu

12.04.2022

Autor: dr Stanisław Michałowski - adwokat, partner


Dnia 23 kwietnia 2022 r. wejdzie w życie ustawa o obronie Ojczyzny. Ustawa ta wprowadza m.in. możliwość pozyskiwania sprzętu wojskowego na rzecz Sił Zbrojnych w formie leasingu. Tym samym zostaną spełnione oczekiwania przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy z uznaniem odnosili się do tego typu procedery stosowanej w innych państwach. Nowa regulacja ma na celu wzmocnienie przemysłowego potencjału obronnego Sił Zbrojnych oraz jak najbardziej optymalne zabezpieczenie ich potrzeb, jak również uelastycznienie form nabywania sprzętu wojskowego.


Ustawa wyjaśnia w pierwszej kolejności, że spółki przemysłowego potencjału obronnego, Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, agencje wykonawcze oraz inne państwowe osoby prawne mogą nabywać sprzęt wojskowy w celu przekazania w leasing Siłom Zbrojnym. W takim przypadku raty za leasing mają być pokrywane z budżetu państwa lub z utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. W przypadku finansowania z budżetu państwa, Minister Obrony Narodowej będzie wydawał zgodę na nabycie sprzętu, w tym na wysokość i terminy spłat rat leasingu.


Kolejnym przyjętym rozwiązaniem jest umożliwienie podmiotom, do których znajduje zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych – niezależnie od ich celów ustawowych lub statutowych – obejmowania akcji lub udziałów w spółkach oraz dokonywania wpłat lub darowizn na agencje wykonawcze oraz inne osoby prawne, które nabywają sprzęt wojskowy w celu przekazania w leasing Siłom Zbrojnym. Ustawa wyjaśnia przy tym, że przedmiotem wspomnianych darowizn mogą być również skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.


Pozyskiwanie sprzętu wojskowego będzie mogło mieć formę leasingu również w ramach realizacji umów międzynarodowych.


W przypadku pozyskania sprzętu wojskowego w formie leasingu przyjmuje się, na potrzeby wszelkich procedur lub postępowań niezbędnych do prawidłowego użytkowania tego sprzętu, że sprzęt ten będzie własnością Sił Zbrojnych. Intencją przyjęcia powyższej fikcji prawnej jest zagwarantowanie prawidłowego poziomu organizacyjnego związanego z procesem m.in. rejestracji pojazdów oraz ich eksploatacji.

Comments


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page