top of page
 • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Propozycje rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej

23.03.2020

Autor: KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza


W najbliższych dniach poznamy rozwiązania rządu wynikające z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mające na celu ochronę firm oraz pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. Propozycje składające się na tzw. tarczę antykryzysową przewidują m.in.: dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych, pomoc w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz zmiany w przepisach podatkowych, w tym wydłużenie niektórych ważnych dla przedsiębiorców terminów.

Przygotowana przez rząd tarcza antykryzysowa składa się z 5 filarów, których łączną wartość szacuje się na 212 mld zł.:

 • Bezpieczeństwo Pracowników

 • Finansowanie Przedsiębiorstw

 • Ochrona Zdrowia

 • Wzmocnienie Systemu Finansowego

 • Program Inwestycji Publicznych

Najważniejsze planowane rozwiązania proponowane dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw są następujące:

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.);

 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;

 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.;

 • możliwość wzięcia pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w kwocie 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku utrzymania stanu zatrudnienia;

 • umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 r.;

 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – czyli darowizn pieniężnych lub rzeczowych przekazanych dla Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą;

 • odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50 %);

 • możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec – grudzień 2020 r.;

 • odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;

 • zwolnienie od podatku dochodowego, otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy;

 • obniżenie o 90% czynszu za okres, gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie);

 • zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną, dotyczące m.in. terminu rozwiązania bądź odstąpienia od umowy i terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii, możliwości skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości;

 • wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

 • zmiany w Prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności;

 • umożliwienie bankom przedłużenia, odnowienia lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego;

 • obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.;

 • wprowadzenie za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa;

 • przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września 2020 roku;

 • przedłużenie terminu na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 roku;

 • wprowadzenie możliwości odbywania posiedzeń zarządów i rad nadzorczych sp. z o.o. i S.A. z wykorzystaniem nowych technologii, tj. w szczególności w trybie telekonferencji albo wideokonferencji;

 • wprowadzenie możliwości podejmowania uchwał przez rady nadzorcze oraz zarządy sp. z o.o. i S.A. w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez konieczności zawarcia w umowie spółki lub jej statucie odpowiedniego upoważnienia;

 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.;

 • przyznanie przez starostę, na podstawie umowy, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, natomiast w przypadku średnich przedsiębiorców maksymalnie przez 3 miesiące;

 • możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Poza wymienionymi powyżej rozwiązaniami zawartymi w projekcie ustawy, zapowiadane jest także zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące dla mikroprzedsiębiorców, w sytuacji, gdy ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego 2020 roku. Ostateczną formę rozwiązań poznamy jednak dopiero po uchwaleniu aktu prawnego.

Commentaires


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page