top of page
  • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

02.07.2020

Autor: Joanna Bogdańska - Radca prawny, Partner


Tarcza antykryzysowa 4.0. wprowadziła długo oczekiwane rozwiązania dotyczące restrukturyzacji. Zaproponowane zmiany zapewniają po pierwsze sprawność procedury, ale również zabezpieczają interesy wszystkich stron. Uproszczona procedura będzie obowiązywała przez rok, tj. do końca czerwca 2021 roku.

Po drugie, ciężar przeprowadzenia postępowania został przemieniony na doradców restrukturyzacyjnych, a udział sądów ograniczono do minimum.


Po wszczęciu postępowania dłużnik ma 4 miesiące na wypracowanie porozumienia i zawarcie układu z wierzycielami. Co ważne, dopuszczono możliwość głosowana za układem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, co znacznie ułatwi i przyśpieszy działania dłużnika.


W tym czasie, postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelność objętych postępowaniem ulegają zawieszeniu, a wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia jest niedopuszczalne.


Co istotne, w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu, zatem działalność prowadzona może być mimo wszystko bez zmian. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.


Złożenie wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w terminie skutkuje również wyłączeniem odpowiedzialności zarządu za długi spółki.

Nowe rozwiązanie należy ocenić pozytywnie jako odpowiadające zmieniającym się warunkom rynkowym. Z jednej strony wierzyciele zostali zabezpieczeni przed wyprowadzeniem majątku przez dłużnika, z drugiej zaś strony dłużnik może prowadzić normalną działalność, mając jednocześnie możliwość ubiegania się o zewnętrze finansowanie i jednocześnie chroniony jest przed wszczęciem egzekucji.Comments


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page