top of page

ENERGETYKA I
SUROWCE
NATURALNE

panele w trawie

 

Świadczymy kompleksowe doradztwo oraz obsługę prawną dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego, w tym z sektorów elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, paliw płynnych, ciepłownictwa oraz odnawialnych źródeł energii.  Obsługa prawna obejmuje postępowania związane z wydobyciem surowców mineralnych, ochroną środowiska a także zagadnienia z zakresu prawa  geologicznego i górniczego w szczególności:

 • Doradztwo i obsługa prawna  transakcji i procesów inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz w sektorze odnawialnych źródeł energii;

 • Pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji środowiskowych, w tym m.in.:

 

 • Pozwoleń i  koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią

 • Decyzji o warunkach zagospodarowania terenu

 • Decyzji dotyczących przyłączeń do sieci energetycznych

 • Pozwoleń budowlanych

 • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa energetycznego, ochrony środowiska i odpadów z uwzględnieniem dyrektyw i rozporządzeń unijnych

 • Sporządzanie projektów umów oraz innych dokumentów przetargowych dotyczących  zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych

 • Wsparcie prawne i udział w negocjacjach dotyczących umów przyłączeniowych

 • Doradztwo transakcyjne w zakresie umów dotyczących sprzedaży, przesyłu oraz dystrybucji energii 

 • Kompleksowa obsługa transakcji M&A w sektorze energetyki, obejmującą przeprowadzanie badań due diligence.

 • Prawna obsługa procesów inwestycyjnych zarówno w zakresie konwencjonalnych źródeł energii jak i odnawialnych źródeł energii 

 • Prowadzenie sporów toczonych z podmiotami rynku energii

 • Reprezentowanie klientów sektora energetycznego w procesach legislacyjnych, zarówno na poziomie prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej

 • Reprezentacja przedsiębiorstw energetycznych przed sądami oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Reprezentacja podmiotów korzystających ze środowiska w postępowaniach administracyjnych, w tym odwołania od decyzji organów Inspekcji Ochrony Środowiska, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page