top of page

MONIK DŁUGOSZ

Adwokat, Partner 

Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego. Doradza oraz reprezentuje  Klientów w postępowaniach karnych gospodarczych oraz procesach karno-skarbowych.

Świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego po prawomocne zakończenie sprawy, reprezentując Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami kontroli skarbowej.

W swojej zawodowej praktyce z zakresu prawa karnego koncentruje się głównie na przestępstwach związanych z nielegalnymi praktykami członków organów spółek, działaniach na szkodę spółek, przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu (głównie oszustwa art. 286 kk), przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów działających w sektorze nieruchomości. Specjalizuje się głównie w obsłudze wspólnot mieszkaniowych w zakresie m.in. sposobu sprawowania zarządu nad przedmiotową nieruchomością, reprezentacji na zebraniach oraz trybu podejmowania uchwał. Świadczy usługi doradcze i prawne także dla spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz deweloperów głównie z zakresu sporządzania projektów umów i innych aktów prawnych, negocjacji oraz bieżących kwestii związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy świadcząc usługi zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców. Skupia się głównie na przygotowaniu i opiniowaniu dokumentów pracowniczych w tym m.in.: umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagrodzeń oraz innych dokumentów stanowiących podstawę współpracy między podmiotami. Pomaga rozwiązywać spory na linii pracownik –  pracodawca,  również reprezentując Klientów w sporach sądowych.

Specjalizuje się również w prawie cudzoziemców reprezentując Klientów w sądach oraz przed organami administracji państwowej. Świadczy pomoc prawną głównie w zakresie uzyskiwania  wszelkich zezwoleń na pobyt na terenie RP oraz nabycia nieruchomości przez cudzoziemców.

Włada językiem angielskim. 

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page