top of page

TOWARY O ZNACZENIU STRATEGICZNYM - UZBROJENIE I TOWARY PODWÓJENGO ZASTOSOWANIA |DUAL USE|

DUAL USE

Towary o znaczeniu strategicznym to towary szczególnie istotne dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wyróżniamy wśród nich:

 • UZBROJENIE: broń, amunicja, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologia;

 • PRODUKTY PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA |DUAL USE|: produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w wymianie handlowej z zagranicą podlegają międzynarodowym procedurom kontrolnym, które nadzorują obrót towarami strategicznymi. Kontrola towarów podwójnego zastosowania uregulowana została ustawodawstwem Unii Europejskiej, natomiast kontrola uzbrojenia w oparciu o krajowe akty prawne. Podmioty dokonujące czynności, które podlegają kontroli są zobowiązane ich przestrzegać, a naruszenie przepisów w tym zakresie wiążę się z ryzykiem nałożenia kar finansowych i sankcji karnych. 

Nasza kancelaria, jako jedna z nielicznych na polskim rynku, oferuje kompleksowe doradztwo prawne z zakresu zagadnień związanych z obrotem strategicznym uzbrojenia oraz towarów podwójnego zastosowania. W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi zarówno wsparcie przy identyfikacji oraz klasyfikacji towarów, przygotowanie wewnętrznych systemów kontroli, pomoc w uzyskaniu odpowiednich koncesji, licencji i zezwoleń na obrót przy zachowaniu zgodności z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa Unii Europejskiej.

 

Zakres działań naszej kancelarii obejmuje w szczególności:

 • Wsparcie przy kwalifikacji towarów dla celów kontroli obrotu (zarówno towarów podwójnego zastosowania jak i uzbrojenia);

 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

 • Nadzór i koordynację działań, mających na celu skompletowanie dokumentacji technicznej  niezbędnej do uzyskania koncesji;

 • Wdrożenie wewnętrznych systemów kontroli;  

 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie:

 • na obrót uzbrojeniem,

 • na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia,

 • wywóz produktów podwójnego zastosowania,

 • transfer wewnątrzunijny produktów wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia nr 428/2009,

 • pomoc techniczną,

 • na pośrednictwo w zakresie produktów podwójnego zastosowania.

 • Audyt – przegląd istniejących procedur wewnętrznych (w tym procedur ewidencjonowania obrotu) oraz dokumentacji (w szczególności zezwoleń) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, identyfikację ewentualnych luk oraz rekomendacje, mające na celu zwiększenia efektywności istniejących procedur wewnętrznych i zmniejszenie ryzyka naruszenia przepisów prawa w zakresie produkcji i obrotu;

 • Wsparcie klienta w kontaktach z organami administracji państwowej zajmującymi się kontrolą obrotu;

 • Bieżące doradztwo dotyczące regulacji w zakresie kontroli obrotu;

 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu:

 • zagadnień związanych z ustawą o wytwarzaniu i obrocie (koncesja),

 • obowiązków wynikających z ustawy o obrocie z zagranicą. 

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page