top of page
  • Zdjęcie autoraJoanna Bogdańska

KONTROLA PRODUKTÓW NA GRANICACH UNII EUROPEJSKIEJ - Część 3 z 3

Trzecia część cyklu artykułów pt. "ZMIANY ZASAD NADZORU RYNKU I WPROWADZANIA PRODUKTÓW DO OBROTU W UNII EUROPEJSKIEJ"


Autor: Joanna Bogdańska - Radca prawny


Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów państwa członkowskie zobowiązane zostały do powołania odpowiednich organów celnych oraz organów nadzoru, które odpowiedzialne będą za kontrole produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej w procedurze celnej „wprowadzenia do obrotu”.

Organy celne uzyskają prawo do zawieszenia dopuszczenia produktu do obrotu, jeśli w wyniku kontroli produktu ustalą, że:

  • nie przedłożono wymaganej dokumentacji;

  • produkt nie został prawidłowo oznakowany i etykietowany;

  • produkt oznakowany został fałszywie lub w sposób wprowadzający w błąd;

  • nazwa, nazwa handlowa, zarejestrowany znak towarowy lub dane podmiotu gospodarczego nie zostały podane;

  • istnieją także inne przesłanki przemawiające za uznaniem produktu za niezgodny z prawem Unii bądź uznaniem produktu za stwarzający poważne ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska.

W przypadku zgłoszenia przez organy celne zawieszenia dopuszczenia produktu do obrotu, organy nadzoru będą miały 4 dni na podjęcie odpowiednich czynności, a po bezskutecznym upływie tego terminu produkt powinien zostać dopuszczony do obrotu. Przy czym nie będzie to rodzić domniemania zgodności produktu z prawe unijnym.


Jeśli w wyniku działań organów celnych organy nadzoru stwierdzą, że produkt jest niezgodny z przepisami unijnymi albo, że niesie on ze sobą poważne ryzyko, organy podejmą działania mające na celu zakaz wprowadzenia produktu do obrotu oraz zgłoszą odpowiednią adnotację w celnych systemach przetwarzania danych.

Comentários


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page