top of page
  • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Tarcza Antykryzysowa 1.1

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


09.04.2020

Autor: KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza


7 kwietnia 2020 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Co zawiera skierowany do Komisji Finansów Publicznych projekt? Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.1 dedykowane przedsiębiorcom:

  • Umożliwienie przedsiębiorcom, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej ubiegania się o wsparcie od Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej. Pomoc miałaby być udzielana w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych;

  • Wprowadzenie zmiany w art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który dotyczy wnioskowania o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Zmiana polega na przyjęciu, iż obniżenie wymiaru czasu pracy będzie mogło nastąpić maksymalnie o 20%, a nie jak obecnie o 20%. Zrezygnowano więc ze sztywnej wartości. Ponadto dofinansowanie miałoby przysługiwać przez łączny okres trzech miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, a nie od daty złożenia wniosku;

  • Wprowadzenie możliwości ponownego przyznania świadczenia postojowego osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i wykonującym umowy cywilnoprawne, z zastrzeżeniem, że świadczenie może zostać przyznane maksymalnie trzykrotnie;

  • Zmiany w zakresie pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, polegające na rezygnacji z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia. W celu skorzystania z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał natomiast prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia;

  • Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS poprzez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc;

  • Wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości, z zastrzeżeniem, że ostateczne rozwiązania będą wynikiem negocjacji stron umowy kredytu;

  • Zmiany w kodeksie spółek handlowych polegające na wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którą rady nadzorcze będą mogły podejmować uchwały także z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, również w przypadkach, w których umowa spółki wymaga tajnego głosowania, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Poza działaniami zmierzającymi do uchwalenia niniejszego projektu trwają także prace nad Tarczą Antykryzysową 2.0. Zgodnie z zapowiedziami rządu projekt ma zawierać rozwiązania dotyczące dużych przedsiębiorstw. Jego treść będzie gotowa prawdopodobnie pod koniec bieżącego tygodnia.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page