top of page
  • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowelizacja tarczy antykryzysowej – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


29.04.2020

Autor: KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza


Rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określane są mianem tarczy antykryzysowej 2.0. Projekt ww. aktu prawnego nazywany był także tarczą antykryzysową 1.1, dlatego też pod takim hasłem można znaleźć na naszym blogu jego najistotniejsze założenia.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje, obowiązującej już ustawy, adresowane do przedsiębiorców:


1. Umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom, które w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, ubiegania się o udzielenie im wsparcia oferowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Instrumenty wsparcia są następujące:


  • refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego,

  • pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,

  • pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń;


2. Wprowadzenie możliwości ponownego przyznania świadczenia postojowego osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i wykonującym umowy cywilnoprawne, z zastrzeżeniem, że świadczenie może zostać przyznane maksymalnie trzykrotnie. Co więcej, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą zrezygnowano z limitu przychodów uprawniającego do wnioskowania o świadczenie. Przed nowelizacją, aby przedsiębiorca mógł uzyskać świadczenie postojowe, musiały zostać spełnione dwa warunki: spadek przychodów o co najmniej 15% oraz przychód nieprzekraczający 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Aktualnie limit przychodów został zniesiony;


3. Zmiany w zakresie pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, polegające na rezygnacji z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia. W celu skorzystania z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał natomiast prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Ponadto dodano regulację, zgodnie z którą przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;


4. Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS poprzez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych;


5. W przypadku dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne ze środków Funduszu Pracy zrezygnowano z wymogu utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po zakończeniu dofinansowania. Przedsiębiorca ma obowiązek utrzymać stan zatrudnienia tylko przez okres otrzymywania pomocy finansowej;


6. Samozatrudniony, który skorzysta z dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie obowiązany do prowadzenia działalności przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Zrezygnowano z wymogu prowadzenia działalności w dalszym okresie;


7. Zmiany przepisów dotyczących środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych polegające na tym, że obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić maksymalnie o 20%. Zrezygnowano więc ze sztywnej wartości. Ponadto dofinansowanie przysługuje przez łączny okres trzech miesięcy, począwszy od miesiąca złożenia wniosku;


8. Dodanie do katalogu spraw pilnych, rozpoznawanych przez sądy w okresie stanu epidemii, spraw o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego;


9. Zmiany w kodeksie spółek handlowych polegające na wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którą rady nadzorcze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych będą mogły podejmować uchwały także z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, również w przypadkach, w których umowa lub statut spółki wymaga tajnego głosowania, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Comments


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page