top of page
 • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Tarcza antykryzysowa 3.0

13.05.2020

Autor: KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza


30 kwietnia 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta nosi miano tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Aktualnie prace nad projektem prowadzone są w Senacie. Poniżej przedstawiamy wybrane rozwiązania zawarte w ustawie skierowanej do izby wyższej Parlamentu:

I. Zmiany dotyczące przedsiębiorców, podatków i ubezpieczeń społecznych


 1. Umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł;

 2. Przyznanie prawa do świadczenia postojowego także dla samozatrudnionych, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (dotąd przed 1 lutego 2020 r.);

 3. Przyznanie uprawnienia do ubiegania się o tzw. „mikropożyczkę” również dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (dotąd przed 1 marca 2020 r.);

 4. Wprowadzenie obowiązku uiszczania przez podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne daniny publicznej w postaci 1,5% przychodu uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

 5. Wydłużenie terminu zapłaty oraz złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej do dnia 1 czerwca 2020 r. na zasadzie instytucji tzw. „czynnego żalu” oraz umożliwienie Ministrowi Finansów, w drodze rozporządzenia, zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie daniny solidarnościowej;

 6. Zwolnienie do dnia 30 września 2020 r. podmiotów wykonujące działalność polegającą na przewozie ładunków lub pasażerów z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych;

 7. Pozostawienie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19;

 8. Wprowadzenie całkowitej elektronizacji procesu przekazywania ubezpieczonym informacji o stanie konta ZUS oraz rozszerzenie zakresu danych zawieranych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych o wykonywany zawód osoby zgłaszanej;

 9. Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych zasiłków przysługujących rolnikom i domownikom objętym obowiązkową kwarantanną.

II. Zmiany dotyczące sądownictwa


 1. Dodanie regulacji, zgodnie z którymi w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w okresie stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania tego stanu, rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Ponadto, w tym samym okresie sądy będą mogły rozpatrywać sprawy cywilne na posiedzeniu niejawnym, chyba że strona sprzeciwi się temu w terminie 7 dni;

 2. Przeprowadzanie rozpraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość w okresie stanu epidemii oraz w ciągu roku od jego odwołania także w sądach administracyjnych;

 3. Dodanie przepisu, zgodnie z którym, jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie;

 4. Uchylenie zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych oraz terminów prawa materialnego.

III. Pozostałe regulacje


 1. Wprowadzenie w Kodeksie cywilnym sankcji nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikającej z umowy niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub zawodową. Sankcja nieważności przewidziana jest w trzech przypadkach;

 2. Dodanie do Kodeksu postępowania cywilnego regulacji stanowiącej, że termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika) wyznacza się wyłącznie na wniosek wierzyciela w przypadku, w którym wysokość egzekwowanej należności głównej stanowiłaby co najmniej równowartość 1/20 sumy oszacowania;

 3. Przesunięcie terminu na złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami poużytkowymi;

 4. Wprowadzenie do Kodeksu karnego nowych typów przestępstw związanych z naruszaniem przepisów o odsetkach maksymalnych i kosztach pozaodsetkowych. Zmiany te mają na celu zwiększenie ochrony osób fizycznych zaciągających zobowiązania finansowe niezwiązane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową i przeciwdziałanie lichwie;

 5. Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym polegające na umożliwieniu abonentom rozwiązywania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej oraz nowelizacja w zakresie przepisów dotyczących wyboru Prezesa UKE. Zgodnie z proponowanymi zmianami Prezesa UKE miałby powoływać i odwoływać Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów;

 6. Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł;

 7. Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

 8. Zwiększenie kwoty wynagrodzenia wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika;

 9. Rozszerzenie rozwiązań dotyczących zawieszenia spłaty kredytu studenckiego o odsetki – kredytobiorca po złożeniu wniosku do instytucji kredytującej uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, ale również odsetkowej, na okres do 6 miesięcy.

Comments


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page