top of page
  • Zdjęcie autoraJarosław Kruk

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją - nowelizacja ustawy

30.08.2021

Autor: Jarosław Kruk - radca prawny, partner zarządzający | Michalina Grzyb - praktykant


Nowelizacja ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym została uchwalona 24 czerwca 2021 roku i weszła w życie 4 sierpnia 2021 roku. Jej zmiana wynikła z konieczności implementacji dwóch unijnych dyrektyw w prawie krajowym, w których pierwsza: Dyrektywa Wykonawcza Komisji (UE) 2019/69 z dnia 16 stycznia 2019 roku, ustanawia specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej, a druga: Dyrektywa Wykonawcza Komisji (UE) 2019/68 z dnia 16 stycznia 2019 roku, ustanawia specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów. Tak jak w przypadku doręczania pism w procedurze cywilnej, tak samo podmioty publiczne w administracji będą zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych. Jeśli adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego nie będzie wpisany do bazy adresów elektronicznych, doręczenie korespondencji nastąpi na adres do doręczeń elektronicznych, z którego podmiot niepubliczny nadał korespondencję. Projekt ustawy wskazuje, że w jednej wyjątkowej sytuacji, a mianowicie kiedy adresat korespondencji przebywa w siedzibie organu nadawcy, dopuszczalne jest doręczenie nie na adres do doręczeń elektronicznych, tylko do rąk własnych. W przypadku gdy powyższe nie będzie możliwe w związku z nieposiadaniem przez adresata adresu do doręczeń elektronicznych, organ doręczy pisma z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej albo przez swoich pracowników lub inne upoważnione osoby lub organy.


Zgodnie z pierwszą dyrektywą ustawa poszerza swój przedmiot regulacji o kontrolę broni alarmowej i sygnałowej oraz określa jej definicję jako urządzenie z uchwytem na nabój, przeznaczone wyłącznie do strzelania ślepymi nabojami oraz do wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub pirotechnicznych nabojów sygnalizacyjnych, służące do alarmowania lub sygnalizowania.


Do obrotu bronią alarmową i sygnałową, nie jest potrzebna koncesja, ale świadectwo które uzyskuje się poprzez udowodnienie, że broń została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi mającymi na celu zapewnienie, aby nie można było jej przerobić tak, aby miotała pocisk w wyniku działania ładunku miotającego, czyli aby nie można jej było uznać za broń palną.

Każda, choćby najmniejsza zmiana, w dokumentacji technicznej, czy zmiany w sposobie jej tworzenia sprawiają, że broń należy ponownie zweryfikować oraz uzyskać nowe świadectwo. Weryfikacje i wydanie świadectwa przez podmiot do tego upoważniony jest odpłatne, opłata wynosi nie więcej niż wysokość przeciętnego wynagrodzenia.


Za sprzedaż broni sygnałowej i alarmowej, bez przekazywania nabywcy kopii świadectwa ustalono następujące kary: grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Komendant Policji tworzy również Krajowy Punkt Kontaktowy do Spraw Broni Alarmowej i Sygnałowej, do którego zadań należy m.in. wykonywanie zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie prowadzenia rejestru broni alarmowej i sygnałowej.


Zgodnie z drugą dyrektywą ustawa określa również zmiany dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów. Każdy egzemplarz broni palnej i każda istotna część, podlegają oznakowaniu przez wytwórcę niezwłocznie po wytworzeniu. Ustawa określa również minimalną wielkość czcionki, alfabet oraz techniki wykorzystywane do nanoszenia oznakowania.


Oprócz nowych regulacji dotyczących broni alarmowej i sygnałowej oraz oznakowania broni palnej w ustawie znajdziemy również informację o orzeczeniach lekarskich i psychologicznych, które muszą zostać wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o koncesję bądź jej zmianę oraz o zakazie prowadzenia jakiejkolwiek innej działalność gospodarczej w magazynie gdzie przechowywane są materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Commentaires


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page